فروشگاه پرن مارکت

فروشگاه پرن مارکت
پرن مارکت ازسال 1359 بنام فروشگاه اویسی درشهرنهاوندافتتاح گردید ودرطول این مدت بامشتری مداری وارایه جنس اصلی باکیفیت وحداقل سودتوانسته اعتماد خودبه مشتریان راحفظ نماید.درطول این سالهابابرندهای مختلفی کارنموده وتجارب زیادی ازاین راه کسب نموده است .
نظرات
    ارسال نظر